Bachelor

Fakulteti ofron kater programe Bachelor: Shkenca Toke; Gjeologji e Zbatuar, Mjedis dhe Gjeoinformatike; Inxhinieri e Burimeve Minerare; Burime te Energjise.