Personel akademik ne lenden "Petrografi Magmatike dhe Metamorfike".

Departamenti i Shkencave te Tokes, prane Fakultetit te Gjeologjise dhe te Minierave, ka nevoje per personel akademik te ftuar ne lenden "Petrografi Magmatike dhe Metamorfike".

Kandidatia/kandidati duhet te plotesoje kriteret e meposhteme:

1. Te kete eksperience ne mesimdhenie dhe pune kerkimore te pakten prej 5 vitesh ne fushen e Gjeologjise
2. Te kete graden shkencore "Doktor"
3. Do te kete perparesi kandidatia/kandidati qe ka eksperience ne mesimdhene ne lenden e "Petrografi Magmatike dhe Metamorfike"

Per kete, dosja duhet te permbaje:
1. Kerkesen per tu aktivizuar si pedagog i ftuar ne FGJM
2. Jeteshkrimin e personit qe do te aktivizohet si pedagog i ftuar
3. Diplomen e Arsimit te Larte qe ka perfunduar (e noteruar)
4. Vertetimin e Notave (e noteruar)
5. Vertetimin e dhenies se gjuhes se huaj (e noteruar)
6. Vertetime te kualilfikimeve (qe ka te paraqitura ne Jeteshkim), (te noteruara)
7. Vertetim per eksperiencen ne pune
8. Certifikate Lindjes/Karte Identiteti