TECHNICAL WORKSHOP ON MARINE LITTER

Ne kuadër te Projektit “WELCOME - WatEr LandsCapes sustainability through reuse of Marine littEr” bashkëfinancuar nga Komisioni Evropian, në kuadër të Programit “Interreg IPA CBC Itali–Shqipëri–Mali i Zi 2014/2020”, Departamenti i Gjeologjise se Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikes, prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave, ne daten 19 tetor 2018, organizon ne mjediset e tij nje Workshp lidhur me “Marine Litter (ML)” ne bregdetin shqiptar.