KRITERET E PRANIMIT NË FAKULTETIN E GJEOLOGJISË DHE MINIERAVE CIKLI I DYTË I STUDIMEVE (MASTER I SHKENCAVE & MASTER PROFESIONAL) VITI AKADEMIK 2018-2019.

KRITERET E PRANIMIT NË FAKULTETIN E GJEOLOGJISË DHE MINIERAVE
CIKLI I DYTË I STUDIMEVE (MASTER I SHKENCAVE & MASTER PROFESIONAL)
VITI AKADEMIK 2018-2019.